ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

Като управител на „Валмекс“ ЕООД осъзнавам, че най-значимият ресурс на фирмата, това са хората, работещи в нея. Основен приоритет на ръководството на „Валмекс“ ЕООД е задоволяването и благоденствието им. Наш дълг е да осигурим здравословна околна среда за работа и да предпазим природата от необратимите ефекти на замърсяването, за което неминуемо допринася нашата производствена дейност.

Ние декларираме готовноста си и желанието да приложим конкретни мерки и да следим стриктното им спазване, да мотивираме всеки член на персонала да бъде съпричастен към политиката на „Валмекс“ ЕООД по опазване на околната среда.

Целите пред нас са:

  • анализ и оценка на въздействието върху природата на използваните процеси и произвежданите продукти;
  • контрол и управление на оценените аспекти, оказващи влияние върху околната среда и пряко засягащи дейността ни;
  • контрол и управление на изчерпването на природните ресурси, използвани при ежедневната ни работа;
  • планиране и провеждане на превантивни мероприятия за преодоляване на замърсяването, а при наличие на такова – ефективна система за възстановяване;
  •  постоянно търсене и прилагане на нови екологични технологии;
  • повишаване на квалификацията и екологичната култура на персонала, чрез провеждане на обучения и работни срещи;
  • дефиниране на отговорностите на всеки член на екипа, в чийто ръце се правилното функциониране на системата по опазване на околната среда.

Нашите принципи са:

  • обективност;
  • прозрачност;
  • отговорност.

Нека преценим реално вредите, които нанасяме на околната среда чрез дейността си. Да сведем до необходимия минимум консумацията на вода, горива и електроенергия. Да контролираме отделянето на вредни емисии в атмосферата, както и управлението на твърдите отпадъци.

Ръководството на „Валмекс“ ЕООД се ангажира да създаде благоприятни условия за осъществяване целите на политиката по опазване на околната среда, най-вече ресурсна и финансова обезпеченост.

Фирмата доказва своята зрялост по отношение на екологията с участието си в редица еко-проекти с глобално значение, като изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и депа за твърди битови отпадъци в над 26 града в страната. Наша гордост и приоритет са обектите „Възстановяване на влажни зони Калимок и остров Белене“, където чрез изграждане на специални съоръжения ще се възстанови уникалният микроклимат, поразен от човешкото нехайство в миналото.

Проблемът със замърсяването на света около нас не е от вчера и ние няма да го решим днес, но и малкото, което всеки от нас може да направи ще гарантира нашето утре.

Управител: инж. Л. Цветков