ВАЛМЕКС ЕООД изпълни изцяло проектната дейност, свързана с преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целта на процедурата – Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, беше постигната. Предоставената безвъзмездната финансова помощ по АДБФП – BG16RFOP002-2.077-0888-C01 беше използвана от дружеството за преодоляване на недостига на парични средства за закупуване на основните материали предназначени за влагане в обичайната дейност на дружеството.