ИЗПИТВАНЕ НА ПИЛОТИ

ФУНДАМЕНТ ЗА МОСТ НА РЕКА ТУНДЖА АМ ТРАКИЯ
Пробно статично натоварване на изливни пилоти ф1200мм за мост на АМ Тракия до 150% от „работния товар“

ЗАДАНИЕ

На Валмекс е възложено изпълнението на фундаментните пилоти Ф1200мм на моста на река Тунджа на АМ Тракия. Заедно с това са възложени и 4 бр. изпитвания за пробно статично натоварване –  до 150% от „работния товар“.

Настоящите пробни статични натоварвания на сондажни изливни стоманобетонови пилоти е изпълнено в съответствие с одобрената работна програма, изготвена и представена от Валмекс и съгласувана с АПИ.

Всички дейности по изпитването са съобразени с изискванията на :
  • Норми за проектиране на пилотно фундиране, БСА, 1993
  • Техническа спецификация
  • БДС EN 1997-1:2004 изпитване на пилоти с подобно натоварване

ДАННИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АПИ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТРАКИЯ IV
СЪГЛАСУВАЛ: АПИ
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 11.2011
ОБЕМ РАБОТИ

  • ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОРНА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
  • ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАТОВАРВАЩА ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
  • ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА
  • ИЗМЕРВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНОТО НАТОВАРВАНЕ
  • ИЗМЕРВАНЕ НА СЛЯГАНИЯТА

По-горният чертеж показва използваната Опорната стоманена конструкция, с опорните плочи, болтори връзки и анкериращите стоманобетонени пилоти. Конструкцията е проектирана за натоварвания от порядъка на 5000kN. Натоварващата хидравлична система се състои от два броя хидравлични крикове, с товароподемност от по 2600kN всеки. Захранването на на хидравличните крикове се осъществява с електрическа хидравлична станция и разпределителна система, а поддържането на налягането в системата по време на задържане на товарните стъпала, с помощта на ръчна хидравлична помпа с мощност до 900 Bar.

Измервателната техника включва уреди и апаратури регистриращи прилаганото натоварване върху изпитвания пилот и сляганията предизвикани от него. Измерването на прилаганото натоварване се осъществява с помощта на 3 броя хидравлични манометри.