ШЛИЦОВА СТЕНА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ШЛИЦОВА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОТЛОВАНА (С РЕКОРДНА ЗА БЪЛГАРИЯ ДЪЛБОЧИНА ОТ 17.5м) НА ОФИС СГРАДА В ИДЕАЛНИЯ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР

ЗАДАНИЕ

На Валмекс е възложено изграждането и укрепването на котлована на офис сграда на ул.Позитано, в идеалния център на град София – гъсто застроена градска среда, високи сгради и улици непосредствено до новия строеж. Освен шлицовата стена, и фундаментната плоча клиентът възлага на Валмекс и изпълнението на хидроизолация по шлшцови стени и масовият изкоп. Местоположението на проекта налага прилагането на специална организация и график на работата с оглед да не се пречи на хората в околните сгради, прилагането на специална логистична схема и организация на движението на строителните машини и камиони по тесните улици на градския център без да се пречи на така или иначе вече натовареното движение.

ДАННИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: PERFORM REAL ESTATE
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: NAFTEX ENGINEERING
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: Т:
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 09.2006-10.2007
ОБЕМ РАБОТИ

  • ШЛИЦОВИ СТЕНИ С D=0,60 м. H=27м – 4621 м2
  • ІВО АНКЕРИ R 32/15 С ДЪЛЖИНА 9м, 20 t. – 285 бр.
  • ІВО АНКЕРИ R32/15 С ДЪЛЖИНА 12м., 15t – 855 бр.
  • ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ ОТ ГЛАДКО HDPE ФОЛИО С D=2мм И ГЕОТЕКСТИЛ 500 гр/м2 -7513 м2,
  • МАСОВ ИЗКОП 5Н – 58100 м3

Клиентът е предвидил 5 подземни нива, което изисква дълбочината на котлована да е 17.5м – рекордна дълбочина за офис сграда в България. Геоложките условия и проекта налагат използването на хидравлични шлицови машини със ширина на грайферната кофа 600мм.

Нивото и количеството на подпочвени води налагат изграждането на временна система от 5 водопонизителни сондажа с постоянно водочерпене – до изпълнението на хидроизолацията и фундаментната плоча.

Голямата дълбочина на изкопа, близостта и размера на околните сгради налага анкерирането на шлицовата стена към околната земна маса с IBO анкери с обща дължина от почти 13 километра на пет реда. АА001